ITGeek logo

itgeek.vnbeta

The best job search engine for the IT community

Thương lượng

Malaria Health Information Associate (Cán Bộ Thông Tin Y Tế - Chương Trình Sốt Rét)

DC Building, 144 Doi Can, Ba Dinh, Ha Noi

CLINTON HEALTH ACCESS INITIATIVE (CHAI)Company name
UpdatingCompany size
Software/ProductJob category
4 yearsExperienced level
2 tháng trướcUpdated

Tech stack

Analyticsregular
QA/Testregular
Dataregular
Javaregular
PHPregular

Thông tin công việc

Mô tả

Position/Title: Malaria Health Information Associate

Base Location: Hanoi, Vietnam

Length of position: One year, extendable based on performance and funding

Reports to: Program Manager

Vị trí: Cán bộ thông tin y tế - Chương trình Sốt rét

Nơi làm việc chính: Hà Nội, Việt Nam

Thời hạn: 1 năm, có thể gia hạn tùy thuộc vào năng lực làm việc và ngân sách chương trình

Báo cáo cho: Quản lý Chương trình Sốt rét

Overview of Role

CHAI is seeking a highly motivated individual to work as a Health Information Associate. The Associate will play a critical role in helping the malaria program in Vietnam improve the efficiency and effectiveness of their surveillance systems in order to eliminate malaria. S/he will be responsible for designing and implementing updates to the malaria surveillance system; driving the creation of data analytics and supporting data use; and building capacity of government staff in effectively using and maintaining systems. The Associate will work closely with local developers, and multiple stakeholders to ensure the malaria program in country has the tools required to monitor and evaluate progress towards elimination. A successful candidate will be able to work independently to drive implementation and have deep personal commitment to producing results. The Associate may also be asked to support other CHAI countries in the region to strengthen their health information systems.

Responsibilities

Technology design and modification:

• Work with CHAI staff in the country and across the regional to understand technological and non-technological requirements for malaria surveillance, including the monitoring of malaria epidemiology and the impact of malaria interventions

• Define requirements to upgrade the surveillance system in coordination with other staff in the malaria global team, country team, and the government

• Support the design of dashboards to improve data to action practices

Technology development:

• Work with local vendors and developers to manage software roadmap and ensure deliverables are completed in a timely basis

• Develop testing templates and lead end to end testing processes of different information systems to ensure systems works smoothly before implementation

• Coordinate with country team, global team and vendor/developer for the importation of historical data into the surveillance system

• Capacity Building

• Help build capacity of relevant government entities to independently use and manage the surveillance system

• Develop manuals, SOPs, training materials and help train staff and government partners in the use of information technology

• Develop and implement SOPs to ensure timely collection of feedback from end users

• Work closely with local vendor/developer to ensure system maintenance is done in a timely manner

• Execute additional responsibilities as needed

Mô tả công việc

CHAI đang tìm kiếm ứng viên tiềm năng có tính năng động cao để làm việc với tư cách là Cán bộ Thông tin Y tế - Chương trình Sốt rét. Vị trí này sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp chương trình sốt rét ở Việt Nam nâng cao hiệu quả và năng lực của các hệ thống giám sát nhằm loại trừ bệnh sốt rét. Cán bộ Thông tin Y tế - Chương trình Sốt rét sẽ chịu trách nhiệm thiết kế và triển khai các cập nhật cho hệ thống giám sát sốt rét; hỗ trợ việc sử dụng và phân tích dữ liệu; và nâng cao năng lực của nhân viên chính phủ trong việc sử dụng và duy trì hiệu quả các hệ thống. Vị trí này cũng sẽ hợp tác chặt chẽ với các nhà phát triển địa phương và nhiều bên liên quan để đảm bảo chương trình sốt rét trong nước có các công cụ cần thiết để giám sát và đánh giá tiến độ loại trừ. Nhân sự có thể làm việc độc lập và có các cam kết cá nhân để thúc đẩy việc thực hiện và tạo ra hiệu quả công việc. Vị trí này cũng có thể được yêu cầu hỗ trợ cho các quốc gia khác trong khu vực để tăng cường hệ thống thông tin y tế của các quốc gia đó.

Nhiệm vụ chính

Thiết kế và điều chỉnh công nghệ:

• Làm việc với nhóm nhân sự quốc gia và trong khu vực để hiểu các yêu cầu về công nghệ và phi công nghệ trong quy trình giám sát bệnh sốt rét, bao gồm giám sát dịch tễ học sốt rét và tác động của các biện pháp can thiệp sốt rét

• Phối hợp với các nhân sự trong nhóm sốt rét toàn cầu, nhóm quốc gia và đối tác chính phủ để xác định các yêu cầu nhằm nâng cấp hệ thống giám sát

• Hỗ trợ thiết kế công cụ trực quan để cải thiện chất lượng liệu cho các hoạt động thực tế

Phát triển công nghệ:

• Làm việc với các nhà cung cấp và đơn vị phát triển trong nước để quản lý quy trình xây dựng phần mềm và đảm bảo công việc được hoàn thành đúng thời hạn

• Triển khai thử nghiệm và dẫn dắt từ đầu đến cuối các quy trình thử nghiệm của các hệ thống thông tin khác nhau để đảm bảo hệ thống hoạt động tốt trước khi triển khai

• Phối hợp với nhóm quốc gia, nhóm toàn cầu và nhà cung cấp/nhà phát triển để nhập dữ liệu lịch sử vào hệ thống giám sát

Xây dựng năng lực

• Hỗ trợ xây dựng năng lực của các cơ quan chính phủ có liên quan để có thể sử dụng và quản lý hệ thống giám sát một cách độc lập

• Xây dựng Sổ tay hướng dẫn, Quy trình thao tác chuẩn, tài liệu đào tạo, hỗ trợ đào tạo học viên và các đối tác chính phủ trong việc sử dụng công nghệ thông tin

• Xây dựng và triển khai các Quy trình thao tác chuẩn để đảm bảo thu thập phản hồi kịp thời từ người dùng cuối

• Làm việc chặt chẽ với nhà cung cấp/nhà phát triển tại địa phương để đảm bảo việc bảo trì hệ thống được thực hiện kịp thời

• Thực hiện các công việc khác khi cần thiết

Yêu cầu

Preferred Skills and Experience

• Bachelor’s or Master’s degree in relevant field (information systems, computer science, medical engineering, etc.) required.

• At least three years’ working experience as a software developer, product manager or in a similar role

• Experience managing developers and ensuring quality timeline delivery of work

• Proven experience in implementing technology-based solutions with users, preferably for disease surveillance and in low and middle income countries

• Experience working closely with stakeholders to coordinate technology design and implementation; particularly government stakeholders

• Experience in adult learning and user centric design approaches

• Languages: SQL, JavaScript, HTML, Java, PHP, and Python preferred

• Understanding of system administration, server set up, and hardware management

• Experience in data management (including managing databases) and data analysis

• Proficiency in Access, Microsoft Word, Excel, PowerPoint

• Ability to be effective, calm, and flexible in high-pressure situations, to handle multiple tasks simultaneously and to effectively prioritize

• Ability to communicate effectively with people of varied professional and cultural backgrounds

• Fluency in Vietnamese

Advantages

• Knowledge of malaria or other global infectious diseases and understanding of disease surveillance (including surveillance platforms)

• Experience living or working in resource-limited countries

• Familiarity with emerging technologies for web or mobile application development for data visualization and analysis (business intelligence/analytics tools, Tableau, etc.)

A one-page cover letter should specify the position sought and highlight why the candidate believes they are the right person for the position. A CV detailing professional experience, relevant qualifications and three reference contacts should be provided. Interested candidates should send materials via Vietnamworks.com. Indicate position sought in the subject line. Applications will be reviewed as they arrive, but must be received by 24 April 2021. Only shortlisted candidates will be invited for interview.

Yêu cầu về kinh nghiệm và trình độ chuyên môn

• Có bằng Cử nhân hoặc Thạc sĩ trong lĩnh vực liên quan (hệ thống thông tin, khoa học máy tính, kỹ thuật y sinh, v.v.).

• Có ít nhất ba năm kinh nghiệm làm việc với tư cách là nhà phát triển phần mềm, quản lý phần mềm hoặc các vị trí tương đương

• Có kinh nghiệm quản lý các đơn vị phát triển chương trình/dự án và đảm bảo chất lượng, thời gian tiến độ hoàn thiện sản phẩm

• Kinh nghiệm đã được chứng minh trong việc triển khai các giải pháp dựa trên công nghệ với người dùng, ưu tiên cho việc giám sát dịch bệnh và ở các nước có thu nhập thấp và trung bình

• Có kinh nghiệm phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan để thiết kế và triển khai công nghệ; đặc biệt là các đối tác chính phủ

• Có kinh nghiệm trong lĩnh vực học tập cho người trưởng thành và phương pháp thiết kế lấy người dùng làm trung tâm

• Ngôn ngữ: biết sử dụng SQL, JavaScript, HTML, Java, PHP và Python

• Hiểu biết về quản trị hệ thống, thiết lập máy chủ và quản lý phần cứng

• Có kinh nghiệm quản lý dữ liệu (bao gồm quản lý cơ sở dữ liệu) và phân tích dữ liệu

• Sử dụng thành thạo phần mềm Access, Microsoft Word, Excel, PowerPoint

• Khả năng làm việc hiệu quả, xử lý bình tĩnh và linh hoạt đối với các tình huống mang tính áp lực cao, có thể giải quyết nhiều nhiệm vụ đồng thời và sắp xếp thứ tự ưu tiên hiệu quả

• Khả năng giao tiếp hiệu quả với những người có trình độ chuyên môn và văn hóa khác nhau

• Thành thạo thạo tiếng Việt

Ưu tiên:

• Ứng viên có kiến thức và/hoặc kinh nghiệm làm việc về bệnh sốt rét hoặc các bệnh truyền nhiễm toàn cầu khác và hiểu biết về giám sát dịch bệnh (bao gồm các nền tảng giám sát)

• Kinh nghiệm sống hoặc làm việc tại các quốc gia hạn chế về tài nguyên

• Sử dụng thành thạo các công nghệ mới để phát triển web hoặc ứng dụng di động để trực quan hóa và phân tích dữ liệu (các công cụ phân tích / trí tuệ kinh doanh, Tableau, v.v.)

Ứng viên cần nộp một (01) trang Thư xin xiệc nêu rõ vị trí ứng tuyển và lý do vì sao ứng viên là người thích hợp cho vị trí này và một (01) bản sơ yếu lí lịch xin việc (CV) trình bày chi tiết các kinh nghiệm chuyên môn, các kĩ năng liên quan và thông tin của ba (03) người tham khảo/giới thiệu. Địa chỉ email nhận hồ sơ ứng tuyển qua hệ thống Vietnamworks.com. Đề nghị ứng viên ghi rõ vị trí ứng tuyển trên tiêu đề thư. Ứng viên sẽ được chọn lọc ngay sau khi gửi hồ sơ. Thời hạn gửi hồ sơ: trước 24 tháng 4 năm 2021. Lưu ý: Chỉ các ứng viên được chọn sẽ được liên hệ để phỏng vấn.

Thông tin khác

  • Social insurance, health insurance, unemployment insurance according to Labor Laws

  • Professional and active working environment

  • Opportunities to be trained in the professional environment to maximize your potential

Nơi làm việc

  • Dc Building, 144 Đội Cấn, Ba Đình, Hanoi, Vietnam
Chú ý: Toàn bộ thông tin đăng tải thuộc quyền sở hữu của CLINTON HEALTH ACCESS INITIATIVE (CHAI). Chúng tôi chỉ đang cố gắng đưa thông tin nhanh nhất và chính xác nhất tới các bạn. Trường hợp phát hiện có nội dung không chính xác, các bạn có thể thông báo bằng cách liên lạc với chúng tôi qua cửa sổ liên lạc phía dưới-góc phải màn hình.

Thông tin công ty

Loading...

Danh sách công việc đã đăng tuyển